Alex Donnersbach

Portrait vum Anne Faber

Numm? Faber
Virnumm? Anne
Joer vun der 1re? 2002
Wat méchs du hautzedaags?         Ech schreiwe Kachbicher, produzeieren Teléssendungen, ginn Kachkueren an machen alles wat Anne’s Kitchen ass.  
Wat begeeschtert dech am meeschten an dengem Beruff?           Dass all Dach aanescht ass an ech mäin eegenen Boss sinn a ganz vill Fräiheet hun.        
Wat ass deng beschten Erënnerung un de Kolléisch?         Bei Kolleisch in Concert matzemachen. An de Kleeschen – wat war dat all Keiers Chaos am Haus wann deen komm ass!    
Wat huet de Kolléisch dir bruecht?         En Diplom.        
Iwwer wéi een Ancien wéils du eppes an der Newsletter liesen an firwat?         Egal, soulang d’Leit intressant sinn an eppes ze zielen hunn intresseiert et mech.        
Wors du op Lloret?       Jo…      
Wors du jeemools zeréck op Lloret?         Hell no! Et ginn vill zevill intressant Platzen op der Welt ze entdecken!      
Zum Schluss, wéi een Rod géifs du engem Schüler den haut am Kolléisch ass mat op de Wee ginn ?               Loss der net zevill soen ‘et gett nemmen deen een Wee’. Zu Letzebuerg gett oft ganz limitéiert geduecht: du gees Englesch studeieren, also muss du jo baal Englesch Proff ginn. Et ass wichteg säin eegene Wee ze fannen an net ze mengen dass alles sou sinn muss wei et all Mensch mecht!  

Assemblé générale 2019

Dënschdes, den 19. Februar haaten d’Ancien vum Kolléisch hir Assemblé générale. De President Henry DE RON huet bei dëser Gelegenheet ennerstrach dat mir eis als Associatioun wëllen enéieren, néi opstellen an déi Jonk ALumni vum Kolléisch verstäerkt och wëllen uschwätzen.

Faire un don

L’Association des Anciens de l’Athénée soutient en particulier les projets d’établissement par lesquels elle est sollicitée. 

Actuellement elle contribue au prix du meilleur élève, qui est un prix qui est décerné au meilleur d’une année scolaire pour une matière (p.ex. : meilleur élève en chimie en classe de 3e, meilleur élève en langue allemande en classe de 7e, etc…) (Projet Meilleur Eleve). Elle contribue aussi à soutenir l’équipe des premiers secours , l’Eischt Hellef Team Kolléisch (EHTK) autour de Jean-Louis Gindt pour ses besoins en matériel dédactique (Projet EHTK). 

Ces projets ne se financent pas d’eux même et l’Association des Anciens de l’Athénée serait ravie de recevoir un soutien de votre part sous la forme d’un don.

Ce don peut se faire moyennant virement sur le compte de l’Association des Anciens de l’Athénée auprès des CCP sous le numéro LU06 1111 0758 8834 0000 (BIC : CCPLLULL ) avec la mention « Projet …. + nom du donateur ».

C’est uniquement à travers vos contributions que l’Association des Anciens de l’Athénée parviendra à durablement soutenir ces précieuses initiatives.

*N.B. : Les dons faire à l’Association des Anciens de l’Athénée ne sont pas fiscalement déductibles.